دوره ی جامع جاوااسکریپت + JQuery

شهریه : 2/200/000 تومان

 • دوره طی چهار ماه
 • هر هفته 3 جلسه
 • هر جلسه 90 دقیقه

محل برگزاری : ساری-خیابان امیر مازندرانی-بالاتر از بیمارستان امام خمینی-آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای باینری

سرفصل های این دوره

فصل اول : شروع آموزش جاوااسکریپت

 • معرفی دوره
 • معرفی ادیتور و آموزش کار با ادیتور
 • اضافه کردن کدهای جاوا اسکریپت به صفحه
 • مفاهیم پایه
 • انواع داده ها
 • متغیرها
 • تفاوت let,var,const

فصل دوم

 • ورودی ها (prompt, confirm , input)
 • خروجی ها (alert, console.log, document.write, innerHTML)

فصل سوم

 • Arithmetic Operators
 • Assignment Operators
 • Type Operators
 • Comparison Operators

فصل چهارم

 • شرط ها
 • if , else if
 • حلقه For
 • حلقه While
 • Switch

فصل پنجم

 • String Methods
 • Number Methods
 • Booleans
 • Array Methods

فصل ششم

 • Object Definitions
 • Object Properties
 • Object Methods
 • Display Objects
 • Object Constructors

فصل هفتم

 • تابع Date
 • Get Date Methods
 • Set Date Methods

فصل هشتم

 • Function Definitions
 • Function Parameters
 • Function Invocation
 • Function Call
 • Function Apply
 • Function Closures
 • Events

فصل نهم

 • Regular Expressions
 • RegExp Methods

فصل دهم

 • HTML DOM Elements
 • HTML DOM - Changing HTML
 • HTML DOM - Changing CSS
 • DOM Events
 • DOM EventListener
 • Creating HTML Elements
 • DOM Collections
 • HTML DOM Node Lists

فصل یازدهم

 • Window Methods
 • window.screen
 • window.location
 • window.history
 • Popup Boxes
 • Timing Events

فصل دوازدهم : پایان آموزش جاوااسکریپت

 • شی گرایی

فصل سیزدهم : شروع آموزش jQuery

 • jQuery چیست؟
 • نحوه فراخوانی کدهای jQuery
 • Syntax jQuery

فصل چهاردهم

 • Selectors
 • Events

فصل پانزدهم

 • Slide/Fade/Animate
 • Show/Hide
 • Callback
 • Chaining

فصل شانزدهم

 • Get/Set/Add/Remove
 • Css class
 • ()Css
 • Dimensions

فصل هفدهم : پایان آموزش jQuery

 • Traversing
 • Ancestors
 • Descendants
 • Siblings
 • Filtering